VPS BASIC 1

Việt Nam
90.000đ
Tháng

 • 1 vCPU
 • 1 GB Memory
 • 100 MPBS Bandwidth
 • 20 SSD Enterprise
 • Gia hạn
 • Bảo hành

VPS BASIC 2

Việt Nam
250.000đ
Tháng

 • 2 vCPU
 • 4 GB Memory
 • 300 Mbps Bandwidth
 • 30 SSD Enterprise
 • Gia hạn
 • Bảo hành

VPS BASIC 3

Việt Nam
350.000đ
Tháng

 • 4 vCPU
 • 4 GB Memory
 • 300 mbs Bandwidth
 • 60 SSD Enterprise
 • Gia hạn
 • Bảo hành

VPS BASIC 4

Việt Nam
400.000đ
Tháng

 • 4 vCPU
 • 8 GB Memory
 • 300 mbs Bandwidth
 • 50 GB SSD Enterprise
 • Gia hạn
 • Bảo hành

VPS BASIC 5

Việt Nam
750.000đ
Tháng

 • 8 vCPU
 • 16 GB Memory
 • 500 mbs Bandwidth
 • 100 GB SSD SSD Enterprise
 • Gia hạn
 • Bảo hành